DOPLNĚNO; NYNĚJŠÍ POLEPŠOVNA; MEDITACE HARMONIE, DOBRA A NADĚJE; RUSKÉ DEZINFORMACE; NĚCO PROTI COVIDOVÉMU SPLÍNU; NÁVAZNOST NA NEDÁVNÉ TEXTY Š. RAKA A J. KMENTA

Napsal Karel Funk (») 16. 1. v kategorii Aktuální informace, přečteno: 474×

 

 

Když jsem měl před několika lety seminář pro čtenáře v prostorách waldorfského lycea v Praze na Opatově, přišla řeč na to hlavní - potýkání se s reakcemi na nezdary, na disharmonie s okolím, na prožívání "křivd", na otázku nalézání našeho místa ve svém okolí i ve světě... Za nynějších covid-krizových podmínek je to ještě aktuálnější. Toto tříbení se stále více stává hlavním úkolem našich nynějších inkarnací a je naléhavější zejména v této době, kdy jsme si jako lidstvo vykoledovali pobyt v polepšovně – bez vycházek a v tvrdém režimu. A přesto je zde možná čistá niterná radostnost. I tak je nyní nanejvýš třeba vysílat sílu a modlitbu všem trpícím, přepracovaným, obětavým, zvláště zdravotníkům.

Jinudy ale, než přes příjetí karmy, pokorné jednání a pomoc Krista, Panny Marie resp. Sofie či božských hierarchií cesta z našich potíží nevede. Při naší poctivé snaze můžeme pak prosit o jejich požehnání. I po nynější krizi, která se jistě potáhne velmi dlouho, přijdou další zkoušky. V té nynější i v těch dalších rozhodujeme, i podle astrologie, o své další budoucnosti – jako jedinci i jako lidstvo. Je to nyní velmi významný rok. Záleží proto na našem bdělém vědomém životě. Za placení karmy můžeme být vděční, přibližuje nás o další krůček k Bohu. To samozřejmě nevylučuje aktivní jednání, pokud máme možnost.

Přikládám právě sestavenou malou pomůcku k sebezpytování.

Starší meditace ze seminářů jsem nyní aktuálně doplnil. Uveďme si některé myšlenky, postoje, stanoviska..., která nás mohou postupně vyvádět z různých duševních těžkostí. Myšlenky, které si z následujícího textu sami podle své situace vybereme (stačí i jen jedna či několik  - méně může znamenat více), mohou sloužit i k doplnění našich denních modliteb či meditací, studia, nebo i během dne jako opora, projasnění nitra:

 

- Vynasnažíme se udržet a vysílat vnitřní klid a rovnováhu za všech okolností, neboť vše, co nás potkává, jsou schody na cestě vývoje.

 

- Vše počínáme s myšlenkou na Boha a Jemu zasvěcujeme celý svůj den.

 

- Chceme žít tak, abychom se nikdy nemuseli rdít za žádné své tajné myšlenky a city a aby naše slova byla tak dobrá, čistá, láskyplná, spravedlivá a pravdivá, abychom je mohli opakovat i při vědomí, že je Bůh slyší.

 

- Na vše se učíme nahlížet se soucítěním, ale i s vědomím zákona karmy a poznávání zákona božské spravedlnosti.

 

- Chceme často uvažovat o tom, jaký úkol nám byl svěřen v tomto životě, abychom ho mohli naplnit a v ničem se pokud možno nezpronevěřili předurčení svého života. Chceme v každé situaci svého života napravit vše, co je nám předkládáno karmicky vyrovnat, a připravit si tak správné a volné síly pro svůj život v další inkarnaci, abychom v ní mohli lépe než dnes sloužit Bohu i lidem a byli stále lepšími nástroji duchovního světa.

 

- Víme, že máme-li nemoc, bolest a utrpení, sklízíme jen to, co jsme zaseli v minulosti nebo co nás má prohloubit a naučit něčemu dalšímu, co jsme si dosud neosvojili.

 

- Hledáme skrytou Boží Moudrost a chceme ji nejen poznávat, ale vtělovat do denního života. Chceme rozvíjet a vyzařovat lásku, šířit harmonii a pravdu.

 

- Chceme si přiznat, uvědomit a vymýtit všechny sobecké a nesprávné myšlenky, které tajně hlodají na našem charakteru a podlamují ryzost citu i niternou svobodu tajnými proudy skrytého zla.

 

- Chceme dbát na čistotu, pravdivost a logiku svých myšlenek a vylučovat všechny nedobré cizí vlivy. Toužíme své myšlenky poměřovat vyšší moudrostí a láskou a hodnotit jejich vnitřní cenu podle poznání neosobního života.

- A aktuálně? Inteligencí i charakterem lze rozeznávat lživost dezinformací, třeba i o koronaviu, šířených zde podle ruských zdrojů. Viz např.

 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zanechani-napospas-lzim-takhle-stat-prohral-valku-o-nase-zdravi-137853#dop_ab_variant=0&dop_req_id=lj2MFSdeQyq-202101181221&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

- Zkoumáme či odhadujeme dopad našeho jednání, slova, ba i myšlenek na druhé. Víme, že i myšlenky jsou tůrčí síly a podle kvality buď oblažují, prosvětlují, pomáhají nebo poškozují druhého ve smyslu negací, které k němu vysíláme.

 

- Víme, že pokud našimi ústy nebo jen duší se zájmem procházejí slova odpadková, vulgární, slova znevažující části či úkony lidského těla, které bylo Bohem stvořeno, a rovněž i pochybné vtipy, sotva nalezneme správné naladění k modlitbě, k upřímnému vyznání lásky, k duchovní podpoře druhých, k důstojnému projevu, který by zaujal a obohatil...

 

- Nechceme podléhat neujasněným živelným a pudovým sympatiím a antipatiím a budeme uvažovat, čím můžeme druhým prospět a zapomenout na svůj sobecký prospěch.

 

- Moudře vynakládaná láska je principem veškerého harmonického života a řídí veškerý vývoj světa. Bez lásky je vše matné, mrtvé a bezúčelné, neboť v lásce kotví veškeré dobro a krása a čistota a smysl bytí. Duchovní láska je korunou věčného života v člověku.

 

- Krása je základem přírody a umění je vtěleným smyslem pro krásu a má být chválou Boží a vyjadřovat ideje povznášející duši k nadsmyslovému bytí. Toužíme se otevírat veškeré kráse, v níž působí inspirace duchovních bytostí a která vyjadřuje vysoké mravní ideály věčného dobra, pravdy a lásky a která povznáší k zdrojům věčnosti.

 

- Vynasnažíme se zpříjemnit život druhých lidí tím, co nepodporuje libost jejich egoismu. Tak jako to činí duchovní hierarchické bytosti, toužíme se učit neosobnímu životu a obohacovat okolí vyššími hodnotami tam, kde uvidíme touhu a schopnost je přijmout.

 

- Víme, že zákon vyrovnání je neomylný a že všem lidem se dostává (byť ne v jedné inkarnaci) odměny za dobré činy a karmického utrpení za přestupky duchovních zákonů. Karma však není trest, ale reakce na akci, vyrovnání, výchova.

 

- Chceme si zachovat rovnováhu i v neštěstí a zkouškách života a všechnu bolest a protivenství snášet s klidem a pravou odevzdaností do Vůle Boží.

 

- Víme, že i utrpením působí na člověka nesmírná Boží Milost a Láska, která mu dovoluje zaplatit dluhy a každým krokem odčinění karmy se přiblížit Boží svobodě, moudrosti a lásce.

 

- Soucítění neznamená, abychom chtěli naše trpící příbuzné a přátele vytrhovat z jejich osudu. Pomáháme podle svých možností tak, abychom nerozmazlovali a nepodporovali lenivost, nezodpovědnost apod. Neznáme řízení Prozřetelnosti. Vždy se v ruce Prozřetelnosti zlo změní v dobro, byť ne hned a ne způsobem, jaký bychom si přáli. Utrpení a zlo je vývojovou pákou dobra.

 

- Vynasnažíme si podržet si za každých okolností klid myšlenek a rovnováhu, protože víme, že i bolestí, která je osobně sebelítostivě či ukřivděně prožívána, ztrácíme vztah k Bohu a Jeho spravedlnosti.

 

- V časném životě získáváme pro věčný život tím více, čím rychleji, oddaněji a s poučením prožíváme svoji karmu. Proto si uvědomujeme, že vše, co nás stíhá, je účelné a Prozřetelností řízené. Budeme se vždy učit chápat tento skrytý smysl Prozřetelnosti a stále víc rozumět božským zákonům Spravedlnosti.

 

- Nechceme v ničem hledat ziskuchtivě a sobecky osobní prospěch, ani v duchovním studiu, modlitbě či dalších praktikách. Víme, že jen tehdy si můžeme prospět, když usilujeme o Pravdu a Dobro pro ně samy, z lásky k nim, bez ohledu na vlastní prospěch.

 

- Kéž nadšení věčné lásky je křídly naší duše a vytrvalost je jejich vnitřní silou, podpíranou vědomím duchovních Pravd a Zákonů a usilováním o svobodu lidstva.

 

- Vědomí nekonečnosti života a Božího vedení nám rozšiřuje niternou svobodu a odolnost vůči vírům událostí běžného života.

 

- Víme, že lidé dosáhnou niterné svobody a volného nádechu pouze poctivým přijetím a přemožením své karmy a odložením nízkosti v cítění, myšlení, slově i činu, neboť kdo je otrokem vlastních chtíčů, nepozná nikdy pravou svobodu.

 

- Nějaký názor můžeme nastavit a držet dlouhodobě. Nelze se ale podobně nastavit na duchovní usilování. Zde je nutné stále mávat křídly, protože navyklá gravitace nízkosti nás stahuje.

 

- Vynasnažíme si vytvořit zlatou výzbroj Archanděla Michaela neosobním myšlením, cítěním, slovy i činy a stálým proměňováním bolesti v lásku. Nechť nesobecký neosobní život chrání nás jako štít, od kterého se odráží každé osočování, pomluva, nespravedlivé posuzování, závist a nenávist druhých lidí. Stačí, můžeme-li se opřít o své čisté svědomí.

 

- Odříkáme se nedůtklivosti, urážlivosti, domýšlivosti a podrážděnosti, neboť víme, že nemůžeme rozumět karmickým příčinám a následkům. Nepovažujeme své vlastní mínění apriorně za nejdokonalejší. Nevíme, zda náš "nepřítel" se jednou nezbaví svých negací dříve, než my, proto nikým nepohrdejme. Odmítejme zlé skutky lidí, ne je samotné.

 

- Těm blízkým, kteří v něčem chybují, vysílejme v představě opak jejich chyb, obalujme je do ctností. Chybný přístup by byl vyžívat se v emočním rozebírání jejich chyb a vin. Tím bychom je v nich ještě posilovali. Myslíme-li na někoho s intenzivní emoční kritikou, posilujeme ho ve směru podezření, které k němu vysíláme. A i opačně – s dobrými myšlenkami.

 

- Odříkejme se sebezalíbení, sebechvály, tančení ve své úžasnosti před zrcadlem sebeobdivu, ukřivděnosti..., a pak můžeme s čistým svědomím čelit negativním silám nepřízně okolí a světa.

 

- Vnitřní touha po spojení s Bohem proměňuje každou osobní bolest v duchovní blaženost neosobní lásky.

 

- Chceme pěstovat myšlenky radosti a vnitřního tichého štěstí a jimi v tichosti ozařovat životy druhých lidí. Pak i pro nás platí pravidlo Českých bratří - Neviděni a neslyšeni, nepoznáni a nectěni, budeme denně pracovat od svého niterného oltáře pro svět.

 

- Vymítáme ze svého nitra všechen smutek, strach, hněv, nenávist a přecitlivělost. Útoky a nespravedlivé posuzování (jakožto mnohdy následek našich dávných útoků a nespravedlností) přemáháme odevzdaností do Vůle Boží a vědomím božské Spravedlnosti.

 

- Nezabarvujeme své city a představy o druhých předem svými představami.

 

- Slzy (pokud to nejsou slzy ukřivděné sebelásky) usmiřujeme soucítěním a laskavým či vysvětlujícím slovem.

 

- Každou svou práci, pokud je účelná a není v rozporu s mravností, konáme s radostí a je nám modlitbou k Bohu a chceme ji vykonávat poctivě a spravedlivě. Vážíme si poctivé práce každého člověka.

 

- Chceme být svým radostným nitrem zdrojem radosti a osvěžení pro ty, kteří to vnímají, a šířit mír vnitřní útěchou a opíráním bližních. Žádnou pomoc nevnucujeme, nepyšníme se jí.

 

- Nic neoznačujme u sebe jako oběť, protože svůj čin, který nazveme obětí, jí přestává být.

- A třeba oběť v nynější situaci? Umíme si například představit vyčerpání těla i duše u sester, pečovatelek a lékařů, sloužících nyní denně dvanáctky v těžkém neprodyšném skafandru a často marně usilujících udržet nakaženého při životě? I to je oběť - a není prvořadé, zda jsou tito pracovníci takzvaně věřící či ne. Tedy - alespoň modlitbu za ně.

- Toužíme vyrovnávat lidské bolesti způsoby, které nám vnukne čistá láska a moudrost.

 

- Tři inspirativní citáty současníků, kdo ověřili svou moudrost praxí:

Se smutkem a rozčarováním sleduji, jak nabírá na síle hrubost, vulgárnost a manipulace ve veřejné debatě. Jak si pomalu zvykáme na to, že osobní konflikt je legitimní pracovní metodou. Jako kdyby jedinou cestou k prosazení svých myšlenek bylo ponížení oponenta a vymezení se na jeho úkor... Se slovem se často zachází účelově bez odpovědnosti za následky a s umlčením vlastního svědomí.“ Zuzana Čaputová.

"Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu...  Nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat." Václav Havel.

"Důvěřivý člověk trpí několikrát za život. Nedůvěřivý trpí celý život." Karel Schwarzenberg

 

- Víme, že největším štěstím je vyvolat nesobecké štěstí a radost v druhých lidech. To můžeme vyvolávat jen s bdělým vedením moudrosti, aby štěstí druhých nepodlamovalo jejich snahy, nepřipravovalo je o nutné zkušenosti či nepodporovalo jejich sobectví.

 

- Můžeme poprosit Krista či Božskou Matku či pravzor čistého hvězdného ženství, pravzor moudrosti duše - božskou duši Sofii o jejich posvěcení.

 

- Víme, že bez Boha nejsme nic a jen Jím trváme, žijeme…

 

- Uvědomujeme si, že snahou o vyšší hodnoty (ve vztazích, četbě, umění…) probouzíme i své vyšší Já a stáváme se nástroji Boží Vůle.

 

- Denně před usnutím projdeme a zhodnotíme celý den, a děkujeme Bohu za vše, co nás potkalo – k našemu polepšení, zamyšlení, uskromnění, zastavení se, k podpoře druhých…

 

- a poprosíme duchovní svět o jeho ochranu během spánku. V jaké náladě usínáme, do takových úrovní se pak dostáváme. Tou Nejvyšší by byl Saturn za fáze hlubokého spánku, pouze však v případě, že se nám i za denního vědomí podařilo k němu byť jen na moment povznést. Většinou se v noci chaoticky potulujeme jen po sféře měsíčního podvědomí.

 

- Pouze to je v životě naše, co vytvoříme v dobru, lásce a pravdě, a co získáme novými ctnostmi. Jsme pak bohatí, můžeme to věnovat, podle okolností a touhy, ve prospěch lidstva. Prosíme Krista o posvěcení, posilu a pomoc k tomu. Vše ostatní musíme jednou rozpustit v kámaloce.

 

- Skvělé duchovní cvičení: Co vše budeme mít k rozpouštění? Příklad: Zakládáme si neúměrně či samolibě na zevnějšku? Na vzdělání? Na své duchovnosti? Na dětech? Na své bezúhonnosti? Na příslušnosti k nějakému duchovnímu učení? Na hezkém autě? Na kariéře a prestiži? Atd. Vše to bude jednou zdrceno. Lepší k tomu dospět ještě zde, než mnohem bolavěji po odtělení. Vše je jen dočasnou Boží půjčkou k našemu školení zde.

 

- Nemusíme se rmoutit nad částmi své povahy dosud nepropracovanými. I se sebou je dobré mít trpělivost a vědět, že Bůh nás i při naší hříšnosti nekonečně miluje a netrestá. To jen my sami se trestáme následky svých nedobrot. Je dobré se poznat a přijmout, jací jsme, a pracovat s klidem a vytrvalostí na zlepšení. K tomu všemu potřebujeme Boží podporu.

 

- Nechť oddaností Kristu zatušíme či nalezneme základ nekonečného Míru v Bohu. Nechť naše nižší já se rozplyne oddaností Bohu a životem ušlechtilého vyššího Já. Naše pravé Já se v Bohu neztratí, nýbrž nalezne.

 

- Máme-li čas, můžeme kdykoliv poprosit i všechny hierarchie o jejich pomoc, posilu a posvěcení a poděkovat jim, třeba takto:

 

Vzýváme Vás, Andělé, a prosíme o Vaši další ochranu a péči. Děkujeme Vám.

Vzýváme Vás, Archandělé, a prosíme o Vaši ochranu a péči. Děkujeme Vám...

Atd. …

 

- Kriste a božská Matko, ozařte naši cestu. Pomozte nám poznat, jak můžeme odčinit svou karmu a dobrem a láskou napravovat zlo, které jsme vyvolali.

- V Tobě, božská Matko, se může roztavovat veškeré zlo, protože nás posvěcuješ Láskou vlastního života – každého z nás osobně.

- Dej nám, aby se naše duše zkypřily tichou duchovní modlitbou a staly se půdou pro božské semeno ze zahrady věčnosti, které toužíme sít do srdcí lidí.

- Prosíme Tě, Duchu svatý, sil naše myšlení, aby bylo vždy správné a odpovídalo Božím záměrům. Osvěcuj naši mysl, abychom dovedli přemoci každou disharmonii a abychom dovedli potlačit v zárodku smutek, strach, beznaděj atd., které vyplňují i naši auru, tím ovlivňují druhé a pro nás jsou zárodkem nemocí.

- Prosíme Tě, Kriste, vyslyš nás. Naplňuj naše srdce duchovní Láskou, abychom dovedli rozsévat astrální city dobra a moudře rozeznávat nízké popudy od duchovních. Pros za nás a s námi božského Otce o inspiraci ke správným činům a o to, aby nám daroval zlomek své nekonečné Síly k ozdravení našeho ducha, duše a tím i hmotných těl.

- Odevzdáváme se, božský Otče, skrze Krista do Tvé svaté Vůle a prosíme Tě, naplň nás trpělivostí, abychom kříž své karmy jednou donesli až ke stavu vykoupení. Probuď naše vnitřní vědomí, vzplaň v našem duchovním srdci. Učinil jsi nás člověkem tím, že jsi do nás vložil jiskru svého Života, část svého božského Já, naše duchovní Já. Prosíme, pomoz nám spálit naši bolest a proměnit ji v Lásku k Tobě.

 

- Prosíme ke všem našim dobrým snahám o Tvé božské posvěcení a posilu.

 

- Po každém zamyšlení, modlitbě, prosbě, meditaci poděkujeme božským bytostem za jejich pomoc, posilu a posvěcení a poprosíme o jejich další podporu a ochranu.

 

Poznámka: Toto pojednání navazuje na předchozí článek s tématikou Saturna, a na informace Štěpána Raka z 8. ledna a Jana Kmenta z 9. ledna.

 

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentování tohoto článku je vypnuto.