Dr. Ratmír ZOUBEK - 2. část: OPOMÍJENÁ DUCHOVNÍ SUBSTANCE EVROPY; NOČNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ RUSŮ; FUNGUJÍCÍ NEVĚDOMÉ STÍNY; „MYSTICKÉ“ HLOUBKY

Napsal Karel Funk (») 8. 9. v kategorii Pohledy na svět jinak, přečteno: 113×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

 

Co přinesla nepředpojatá tvůrčí aplikace anthroposofické mediciny a dlouhodobé plodné kontakty manželů Zoubkových s panem Prokofjevem panu Zoubkovi?

 

Plnou kompetenci mj. i k poznávání Ruska způsobem, který je i v dnešních anthroposofických kruzích spíše vzácností. Tím je tento text pozoru-hodnější. - Dává totiž hlubší, ba esoterní vysvětlení onoho agresivního  a nenávistného chování Rusů, kterým se i dnes vyčleňují z demokratického světa. Autor místy bourá navyklé ideové pohodlí některých duchovních kruhů, postrádajících kritický morální vhled do ruské minulosti a tím i současnosti. Napsal dále:

"Zpočátku vystupovali bolševici jako upřímní materialisté a ateisté, kteří tvrdili, že budou respektovat náboženskou svobodu. Kromě Rudolfa Steinera sotva kdo tehdy tušil, že bolševismus přijme časem rysy jakési pseudoreligiosity, jakéhosi falešného náboženství. Projevilo se to např. mumifikací mrtvoly Leninovy a později Stalinovy, což připomíná středověký kult ostatků, ještě více však mumie staroegyptské. Stalinovi byly připisovány schopnosti de facto nadlidské, i když to nebylo výslovně řečeno. Předpokládalo se, že prozkoumal všechny vědy a do kterékoli z nich že může kompetentně zasahovat. Na plakátech býval zobrazován jako jakási nadlidská, gigantická postava, která se vznáší nad sovětskou vlastí a z nedozírných výšin všechno moudře řídí. Nikdo si ani netroufal tázat se, zda je např. Stalin ženat, zda má děti. Bohové se přece nežení, vyjma bohy antické. Toto fanatická uctívání Stalina bylo spojeno s jakýmsi furorem, s jakousi bojovnou zběsilostí vůči všem lidem jen trochu podezřelým z „kacířství“. Bolševismus měl kromě uvedených „ostatků“ - také svá „procesí“ (prvomájově a jiné průvody), své „Desatero“ (tzv. morální kodex komunisty), své „svaté“ (např. Zója Kosmoděmjanskaja, Pavka Morozov, Julius Fučík). Především však své „inkvizitory“, kteří svou zaslepenou krutostí daleko předstihli všechny dřívější inkvizitory křesťanské.

Bez takového poznání /uváděného S. O. Prokofjevem/, že Rusové bývají v noci jaksi „naprogramovaní“ jakýmisi vysokými, ale opožděnými /abnormálními, zlo působícími/ bytostmi, bychom si těžko vysvětlili postoj téměř všech Rusů - včetně občansky“ „evropsky“ orientovaných politiků, ba dokonce včetně Solženicyna!!!! - ke vzdušným úderům NATO proti zbytkové Jugoslávii z pozdního jara 1999. Prakticky všichni Rusové, včetně Solženicyna !!!!! tyto útoky odsoudili. Zajisté že lze vedení Severoatlantického paktu ledacos vyčítat: např. to, že se až příliš úzkostlivě vyhýbalo i nepatrným ztrátám na vlastní straně, že proto ani neplánovalo pozemní úder, že letecké údery byly - hlavně zpočátku - příliš slabé, že se tedy srbské genocidium kosovských Albánců zbytečně protahovalo. Západním mocnostem lze vyčítat třeba i to, že např. v Bosně zasáhly až příliš pozdě, až se tamní národnostní nenávist zakořenila tak hluboce, že nebude možno ji vykořenit po dlouhá desetiletí. Lze vyčítat Wilsonovi jeho požadavek „práva na sebeurčení národů“, jehož naprostá absurdnost se ukázala právě v Bosně, ale i v Kosovu. Velení NATO lze snad vyčítat i to, že se dostatečně nepřipravilo na ochranu kosovských Srbů, nutnou po odchodu jugoslávské armády.

Ale sám zásah, tedy pokus o zabránění genocidia, jim lze stěží vyčítat. Jestliže tedy téměř všichni Rusové, včetně Solženicyna!!!! odsoudili sám zásah NATO, nikoli způsob jeho provedení, činí to dojem, že do nich vstoupilo cosi, co zatemnilo jejich soudnost, jakési resentimenty na doby, kdy Rusové i Srbové bývali pravoslavní, ač dnes tuto víru bere v Srbsku i v Rusku vážně již jen málokdo; jim tedy zatemnily zdravý úsudek jakési nevědomé stíny minulosti (přitom se sám srbský patriarcha Pavle distancoval do jisté míry od Miloševiče i během těch vzdušných úderů! Ale to nemělo žádný vliv na pravoslavné resentimenty dnešních Rusů).

(Jestliže jsem napsal, že dnes již jen málokdo bere v Rusku vážně pravoslavnou víru, týká se to jaksi „horního“, „aktuálního“ vědomí dnešních Rusů. A týká se to také pravoslavné víry tradiční, která je dnes již do jisté míry přežitkem. V hloubi duše je u Rusů stále ještě grálská nálada“, jak říká Rudolf Steiner. Projevuje se to i v jazyce: Když Rus děkuje, říká „spasíbo“. To ale vzniklo ze „Spasí Bog!“. Když se Rus loučí, říká „proščaj“. To ale původně znamená prosbu za odpuštění „Kresťjánin“ znamená „rolník“; vzniklo to z christianin - křesťan“.)

I zde lze konstatovat, že Rudolf Steiner předvídal budoucnost. V době, kdy konal tuto přednášku, nebyl ještě příliš velký rozdíl mezi životní úrovní na Západě, zejména v USA, a mezi životní úrovní v Rusku (lze se o tom přesvědčit např. z amerických románů z té doby). Za sovětské éry se vyvinul ohromný, nebetyčný rozdíl mezi životní úrovní v USA a v SSSR. Někdo by snad myslil, že to způsobil komunistický neefektivní způsob hospodaření. Avšak za posledních 10 let, mezi, léty 1989 a 1999 /pozn.: psáno r. 2000/, se Rusko pokouší o kapitalismus. Přesto tam životní úroveň, již za sovětské éry velmi nízká, klesla na JEDNU ČTVRTINU. A každý, kdo odtamtud přijede, říká, že tam není žádná právní jistota, že tam vládnou mafie. Potvrzuje se tedy, že tamní lidé (týká se to např. i Arménců) mají jakousi vnitřní zábranu, která jim brání spojit se a ekonomikou a s demokratickým řízením veřejné správy.

V Rusku jsou dnes velice rozšířeny různé omamné „mystické“ proudy, např. agni joga. Překvapilo nás, moji manželku a mě, když jsme se dověděli, že skupiny holdující agni joze jsou i u nás. Nu, však jsme také Slovany, i když západními. V Rusku jsou takové proudy odvádějící člověka od všední pozemské reality k jakýmsi „mystickým“ hloubkám či výšinám, asi mnohem více rozšířeny (různé „duchařské“ společnosti jsou kupodivu dosti rozšířeny i v USA. Ale Američanům to nebrání v jejich úspěšné hospodářské činnosti, Rusům ano)."

Tolik dr. Zoubek. (K případnému dalšímu využití těchto glos neměl pan Zoubek námitek. Jsou to jeho poznámky k překladu přednášek Rudolfa Steinera.)

 

DODATEK KF: A dnes? Národní alkoholický marasmus a snění o podmanění a zotročení (v ruském pojetí „osvobození“ a přijetí na hruď všemocné matky Rusi) okolních území a národů se projevuje s podprahovou démoničností soradtických mocností opět. Ekonomický neúspěch, ztráta bývalých spojenců a nyní i neúspěchy v „dobývání kosmu“, kterými si kdysi režim získával podporu lidové hrdosti, to vše je kompenzováno alespoň destrukční činností vůči prosperující západní Evropě, včetně ČR (dezinformační hoaxy, Ruskem podporované propagandistické servery, zdárné uplácení našich politiků…). Tato morální retardace je i dílem sta let převažujícího ateismu a leninského démonického odkazu. I při velkých deformacích víry v civilizovaném světě je přesto víra určitým mravním korektivem. Určitého zlepšení životní úrovně oproti době vzniku textu p. Zoubka je v dnes v Rusku docilováno pouze na úkor budoucnosti. O negacích se nepíše vzhledem k ovládnutí většiny sdělovacích prostředků Putinem.

Několik stručných charakteristik:

Je to země, kde řídí a nárokují si řídit všechno. Jejich zpravodajské služby řídí vše, ba i doping sportovců.

I při svém ekonomickém a kulturním zaostávání za Západem se snaží vypadat silně - že jsou všude, že mohou cokoliv.

Rusko uvažuje tak, že když oslabí západní země, bude silnější. Podobně jako někdejší zaostávající Sovětský svaz, volí z bezmocného vzteku a nenávisti cestu lží, intrik, škodění, rozvratu. Jsou na zeměkouli zemí s největší nenávistí a buranskou pýchou.

Dožadují se úcty, respektu a uznání jen agresí, zlobou, falšováním statistik a tradiční likvidací opozice.

I hrdinství ruských vojáků z 2. SV bylo motivováno jinak, než se v Rusku dosud píše: 1. deset procent vojáků - vybraní členové sovětů a spolehliví komunisti - byli tzv. naháneči: hnali vojáky před sebou do boje, a kdo podle nich málo bojoval, dostal od nich kulku zezadu. Dále: 2. zoufale se nedostávalo důstojníků, velitelů, protože v roce 1938 nechali kremelští vládci popravit téměř 40 000 velitelů - z obavy z armádní vzpoury proti vládě. Miliony za války tedy padly v důsledku nedostatečného či neschopného velení. 3. Špiona, který se vrátil z Německa a ohlásil Stalinovi chystaný vpád do Ruska, nechali popravit za "klamavé" údaje a na německý vpád se nepřipravovali.  K vítězství Rudé armády podstatně přispěla i britsko-americká dešifrovací stanice v Bletchley Parku, která prolomila tajný Hitlerův kód a dešifrovala nacistické příkazy a záměry o vojenských akcích. Tyto údaje byly z Bletchley Parku ihned zasílány sovětskému velení, které tím vědělo, odkud má očekávat útok, v jakém rozsahu, jakými zbraněmi.

Namísto snahy o převažující společenskou harmonii a civilizované právní bezpečí volí raději zvůli, mstu a potlačování lidských práv.

Svoji důstojnost a spokojenost se sebou odvozují od počtu porobených a šikanovaných okolních národů, od kterých často ještě požadují vděčnost. Dobytá území označují za osvobozená.

Tak jako je v některé třídě rváč, který krade svačiny, šikanuje slabší, vytahuje se spíš svaly než mozkem, je tomu s Ruskem na zeměkouli. I když se agrese vyskytuje i jinde na zemi, s tou ruskou není srovnatelné nic.

Naši vlastenci z 19. století byli zklamáni: nevyšly jim jejich ideje panslavismu, kde by sjednocenou slovanskou říši vedl a chránil mocný ruský bratr. Byli naivní, ale v jejich době se to dalo pochopit. Jejich idea se vyplnila až ve 20. století - bohužel s opačným znaménkem. Ochranitel se projevil jako uchvatitel. Území, které "osvobodil", si přivlastnil a zotročil. Navíc i vůči dobytým územím uplatňuje ruskou neúctu k lidskému životu - "nas mnógo".

 

Zasaďme si vstup komunistické ideologie a praxe do esoternějších souvislostí. Na lidstvo působí troje negativní vlivy: ahrimanské (satanské, hmotařské), luciferské (vášně, pýcha, sebezbožnění), a zejména v posledních staletích ještě soradtické. Co to je? Každé těleso našeho slunečního systému má síly dobré i zlé. Ty působí na naše tři články: na tělo astrální (cítivé, pociťující) – zde jsou momentální nárazové vlny citových vznětů. Na tělo éterické (životní, povahové) – zde přecházejí nárazové vlny do trvalejšího otisku v podobě vlastností, temperamentů. A konečně na naše Já. To souvisí s rozvojem uvědomujícího se sebe-vědomí, zejména v posledních staletích. Dnešní lidstvo má či mělo by mít plněji rozvinuté jástevní vědomí – zodpovědnost, sebepoznání, sebekontrolu, sebevládu. Co vzchází z našeho Já je buď vědomé dobro, nebo vědomé, záměrné, inteligentní zlo (oproti dávným dobám, kdy zlo se vybíjelo jen citovými vzněty a ne dost uvědomovanými povahovými rysy).

A právě na zlo našeho Já mohou dnes působit (podněcovat ho) síly Soradta a jeho pluků. Je to arcidémon Slunce – tedy protipól slunečních sil lásky, moudrosti a vůle. I bouře na Slunci a jejich negativní vlivy působí z neviditelné úrovně soradtické mocnosti. Uvažujme ještě dál. Slunce jako nejvyšší centrum všeho bytí a života, světla, vědomí, souvisí s naším Já. Já, podobně jako Slunce, činí vše jasným, přehledným. Zde můžeme dosahovat výšin bdělého vědomí – ať už směrem k Dobru, nebo ke Zlu. Soradtické mocnosti tedy poskytují inspirace k vysokému zlu, které je lidským Já uplatňováno již vědomě, tedy i promyšleně, s plnou inteligencí a v nebývalém rozsahu (oproti vznětům vášní, pocitů, povahových nedostatků, které panovaly odedávna). Nositeli takového zla  mohou být dnes i inteligentní myslitelé, tím je ono zlo mocnější. Jejich vědomé já nabývá obludných, monstrózních rozměrů, a z něho vzchází ven i mocně obludné zlo. Příklady takto vědomého novodobého zla mohou být Hitler a Lenin, v současné době i Putin, byť v moderním kultivovaném převleku. (Pro porovnání: zlo hitlerovského nacismu trvalo 6 let a mělo na svědomí cca 55 milionů životů. Zlo leninského nacismu trvá s dozvuky již sto let a počet obětí komunismu ve světě je odhadován až na 130 milionů.)

A jak se soradtické zlo projevuje ve světě poslední doby? Nejmocněji v nejpustošivějších vlnách masového světového rozvratu, jakými byly obě totality. Ta první trvala řádově roky, druhá desetiletí, a její dozvuky budou ještě dlouho doznívat. Oba socialismy, hnědý i rudý, se vyznačovaly vědomým, inteligentním, ba zdánlivě vědeckým ideovým podkladem. Tím byly strašlivější. Byly vedeny z vědomého já jejich strůjců.

Pozn.: Ke zmínce R. Zoubka o P. Morozovovi (náš někdejší školní čítankový vzor: udal i vlastního otce, který nebyl přesvědčeným komunistou a který byl pak poslán do Gulagu) - viz:

https://pravyprostor.cz/pavlik-morozov-mimoradne-odporny-priklad-komunistickeho-udavacstvi/

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentování tohoto článku je vypnuto.