Z PROŽITKŮ A PRAKTICKÝCH RAD MARTY HLAVSOVÉ PŘÁTELŮM NA DUCHOVNÍ CESTU - část 3. - KRISTUS JE LÁSKA ZJEVENÁ LIDEM A LIDMI PŘIJATÁ.

Napsal Karel Funk (») 29. 11. 2019, přečteno: 229×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

*  Připomínejte si často, že Kristova Láska vás musí cele prostoupit, naplnit, přetvořit. Proto pracujte vědomě, na sobě i za druhé. Máte-li srdce naplněné nenávistí, musíte nenávist proměnit v lásku. Jak? Nejdříve chvíli sebezapření a pak si přesně uvědomíte, co na tom druhém nenávidíte. Pravdivým přemýšlením však zjistíte, že nenávidíte své vlastní myšlenky a představy. Je to nenávist vašeho nižšího jáství, které není schopno vidět celou pravdu o druhém. Nenechte si kalit mír duše a srdce klamem a lží nižší osobnosti...

* Na jednu věc děti nezapomeňte: když se člověk uvědomí v duchovním zákoně tak, že to cítí a duše vědomá ví, pak je v naprosté jistotě a netrpí, protože si je jasně vědom, že spočívá v ochraně božských bytostí. O tuto jistotu se vždy snažte, abyste nekolísali. Tato duchovní jistota je spočinutí v Bohu. Nic osobně se člověka nedotýká, je sebekritický a citlivý, a pak ani nemá strach že koná něco s čímdruzí nesouhlasí, ale vše nechává na Kristu. Koná vše s láskou Krista, která žije v jeho srdci. Nemá k nikomu žádný odpor, žádný strach, koná jen své povinnosti, protože ví, že za něho vše koná Kristus. To je vnitřní vědomí jistoty a k tomu se dostáváte poctivým školením a odkládáním všeho, co nepodporuje váš duchovně-duševní vývoj. K této duchovní jistotě se propracováváte přes všechny bolesti a nezdary a duše nabývá sil k překonávání všech překážek.

 

* Vězte, děti, že pro nás není důležitější žádný jiný zákon, než zákon duchovní. A duchovní zákon je pro nás zákonem Kristovy Lásky. Protože jste odložili agresivní jednání primitivních lidí, dovedete rozeznat síly zla, které působí dosud v hlubině vašich duší. Nebuďte nad tím nešťastní ani zoufalí, ale dobře a jasně si uvědomte zlo, které se skrývá v hloubce duše. Uvědomíte si ho a odložíte jako něco zbytečného a škodlivého. Jenom na jedno zlo vás upozorním, protože je velice zákeřné a má mnoho aspektů. Tím zlem je jástevní pýcha a velmi vás prosím, děti, dejte na ni velký pozor. Dovede ničit každý sebekrásnější vztah, sebepevnější předsevzetí vše odpustit, když je vám ublíženo, ale hlavně ohrožuje váš duchovní postup. Říkám "je vám ublíženo", ale vy víte, že zlo, které je hluboko v duši, musí být poznáno, uvědoměno a odloženo. A proto přicházejí situace, kdy zlo se vynoří a projeví. Na síle vaší lásky záleží, jak se s ním vyrovnáte. Jen láska, která neustále čerpá z Krista, dovede najít dost síly v boji s každým zlem. Učíte se neustále poznávat zlo, které je schováno v hlubině vašich duší. Buďte za to velice vděčni, že prožíváte situace, kdy zlo vystupuje na povrch a kdy ho můžete poznat a odložit. Síly pýchy a zlo agresivity jsou nejničivější a nejzákeřnější. Odložte je klidně, až se objeví, abyste nemuseli prožívat bolest nad tím, že bezúčelně plyne čas, darovaný vám pobytem na zemi k očistě duší.

 

*  Rozhodli jste se pracovat vážně a odpovědně na přeměně své povahy a proto vás prosím, nepodceňujte žádnou maličkost, která negativním způsobem ovlivní váš duševní život. Nezapomeňte, že máte v sobě síly, které vás bezpečně vedou k božskému životu, který můžete prožívat velmi brzy. Jen na vás záleží, jak dalece budou vaše duše očistěny a zbožštěny. Jdete cestou očisty a vytváříte si podmínky pro život v duchovních světech stejně, jako pro příští vtělení. A proto se snažte propracovat duchovními silami všechny části duše, aby ani jedna nebyla méně silná než ostatní. Žijte stále ve spojení s duchovním světem, aby láska hierarchických bytostí vám neustále ukazovala cestu. A proste, neustále proste "Víc lásky Tvé ať prostoupí nás, Kriste". Kristus i Božská Matka jsou stále s námi všemi, dívají se na naši práci a úsilí. Síly jejich Lásky nás posilují a ochraňují, jen se učit víc lásky přijímat, abychom se uschopnili k tomu, dávat lásku těm, kteří ji potřebují. Čím ubožejší a temnější je duše člověka, tím více lásky potřebuje.

 

* Děti moje, vidím, že potřebujete pomoci, která by vám zase vrátila rovnováhu. Nepolevujte ve svém úsilí o Pravdu, protože jedině Pravda vám může dát správné duchovní sebevědomí. Pozorujete a uvědomujete si, jak často upadáte do vnitřní lži, jak vaše slova nejsou pravdivá? Nekontrolujete neustále své myšlenky a city, nemáte dost pevné vůle být v každém směru pravdiví. Pak vidíte sami, jak ubohé a zbabělé je vaše mluvení a vaše postoje. Proč? Což nevěříte v Boží pomoc a nemáte dost důkazů o její neustálé přítomnosti? Co by se vám stalo, kdybyste jasně a pravdivě řekli, co si myslíte? Čeho se bojíte? Můžete se bát jen sami sebe. Kam vede cesta, kterou provázejí jen vyhýbavé řeči, zbabělost a lež? Kde je síla božských bytostí, kterou vám neustále sesílají? Kam se poděla síla lásky, kterou vás neustále obklopují? Síla očist proměněná v dým.

Takto k vám musí mluvit mateřská duše, která zná vaše duše. V duchovním světě nezakryjeme bídu svých duší a ničím nesmažeme pečeť lží.

Vy přece máte povinnost mluvit, myslet a cítit Pravdu a říci ji tak, že za každých okolností najdete ohleduplná, láskyplná slova, která objasní vše, co nejasného ve vás nastane. Vám není zapotřebí se něčeho bát, vy přece víte, jakým způsobem vyřešit to, co je ve vašich duších nejasného. Což necítíte sílu, která k vám přichází z božského světa? Proste svého Anděla strážce, aby vám ukázal karmu své minulosti a hlavně karmu, kterou máte platit v této době, abyste lehčeji porozuměli svým duším. - Občasný půst vám plně schvaluji. Pak začnete jíst mnohem méně a správně.

 

* Děti moje, vaše srdce jsou tvořiteli vašich budoucích dní. Ve vašich nitrech dřímají síly, které již dávno karma v nich skryla. Víte dobře, že všechno, co bylo Otcem stvořeno, má přesný řád. Nikde není sebemenší chaos. Tentýž božský řád je i v té nejmenší bytosti. Tak i vy se vyvíjíte tak, jak vám božský řád určil. Žijete v čase, kdy Kristus má být vládcem vašich srdcí. Kristus, toť Láska zjevená lidem a lidmi přijatá. Nezapomeňte, že to, čeho se vám dostalo, vás zavazuje v mnoha směrech. Pečlivě zkoumejte svá nitra, zda se vždy řídíte Láskou Krista, zda raději neposloucháte své nižší jáství, které chce prožívat jen všechno příjemné a vůbec se neohlíží, zda myšlenky, city i činy odpovídají duchovnímu zákonu.

 

* Vězte, děti, že pro nás není cennější žádný jiný zákon, než zákon duchovní. A duchovní zákon je pro nás zákonem Kristovy Lásky. Protože jste odložili agresivní jednání primitivních lidí, dovedete rozeznat síly zla, které působí dosud v hlubině vašich duší. Nebuďte nad tím nešťastní ani zoufalí, ale dobře a jasně si uvědomte zlo, které se skrývá v hloubce duše. Uvědomíte si ho a odložíte jako něco zbytečného a škodlivého. Jenom na jedno zlo vás upozorním, protože je velice zákeřné a má mnoho aspektů. Tím zlem jejástevní pýcha a velmi vás prosím, děti, dejte na ni velký pozor. Dovede ničit každý sebekrásnější vztah, sebepevnější předsevzetí vše odpustit, když je vám ublíženo, ale hlavně ohrožuje váš duchovní postup. Říkám "je vám ublíženo", ale vy víte, že zlo, které je hluboko v duši, musí být poznáno, uvědoměno a odloženo. A proto přicházejí situace, kdy zlo se vynoří a projeví. Na síle vaší lásky záleží, jak se s ním vyrovnáte. Jen láska, která neustále čerpá z Krista, dovede najít dost síly v boji s každým zlem. Učíte se neustále poznávat zlo, které je schováno v hlubině vašich duší. Buďte za to velice vděčni, že prožíváte situace, kdy zlo vystupuje na povrch a kdy ho můžete poznat a odložit. Síly pýchy a zlo agresivity jsou nejničivější a nejzákeřnější. Odložte je klidně, až se objeví, abyste nemuseli prožívat bolest nad tím, že bezúčelně plyne čas, darovaný vám k očistě duší.

 

*  Vstupujeme-li do duchovního světa, Kristus je s námi, při nás, v naší duši má sídlo, v našem fyzickém těle svůj chrám. Žijete život ve fyzickém světě, ale nejste z tohoto světa, svou sílu k životu čerpáte z duchovních světů a tato duchovní síla prozařuje do pozemského světa a proměňuje ho. Nosíte ve svém duchovním srdci Kristovu Lásku, která z vás září na bytosti kolem vás. Toto se ve vás musí stát životní silou, skutečným duchovním životem, a ne jen prázdnou abstrakcí. Duchovní síly čerpáte pomalu, každý z vás podle své minulosti, ale jdete kupředu, pokud poctivě pracujete a nezahálíte, čtete, učíte se, dáváte své duši božský pokrm, nesytíte ji odpadky světa. Pak jdete ke Světlu a Pravdě. Kristus vás upevní v Pravdě, že není pro vás čeho se bát, vždyť Moc duchovního světa je s vámi. Jen jedno se od vás žádá: - Živ pak jsem ne již já, ale živ je ve mně Kristus.

 

*  Očistné proudy božských bytostí procházejí duší a v určitý čas odplavují z duše negativní síly a to tím, že dávají duši sílu, aby mohla použít duchovní vůli ke své očistě. Tento vnitřní děj je pro vás nutný ke správnému pochopení a duchovnímu vidění. Je to jako když proudění čisté vody odnáší nečistoty nejprve z povrchu a pak i všechen spodní kal, jak voda proudí mohutněji a to tak dlouho, až vyčistí celý tok od všech nečistot a voda pak proudí čistá a průzračná. Pak je duše očistěná a zbavená osobní karmy. Pomoc božských hierarchií neustále sílí a přináší duši očistné síly, kterým se duše musí oddat a nechat se božským proudem očistit až na dno. Musíte svou vůlí všechno uvolnit, aby vaše duše byla obmyta vodou Poznání a zbavena hříchu.

 

/Pozn.: Rady byly poskytovány v různě dlouhých časových obdobích podle potřeby, v řádu dnů až měsíců./

 

 

 

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentování tohoto článku je vypnuto.